Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim.

Data publikacji strony internetowej: 03.01.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji:26.03.2021

Strona internetowa http://www.psm.krosnoodrzanskie.pl/index.php jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona posiada możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmianę kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczona do kontaktu jest Iwona Dobryniewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 3835466 w godzinach pracy Sekretariatu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 i, 66-600 Krosno Odrzańskie lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim mieści się w pokoszarowym budynku przy ul. Piastów 10i. Do siedziby szkoły prowadzi wejście główne od strony placu Unii Europejskiej, a także drugie – od strony parkingu, znajdującego się z boku budynku.
 • Budynek szkoły wyposażony jest w platformę do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługiwaną przez pracowników szkoły, po zgłoszeniu takiej potrzeby dzwonkiem. Prowadzi do niej zewnętrzny podjazd.
 • Sekretariat, gabinet dyrektora, księgowość oraz sala koncertowa znajdują się na parterze. Sala kameralna na pierwszym piętrze. Osoba na wózku może swobodnie poruszać się po korytarzach i salach na parterze i pierwszym piętrze. Na tych kondygnacjach są również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z parkingu ogólnodostępnego od strony placu Unii Europejskiej oraz z parkingu dla pracowników szkoły.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.