Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku 10 stycznia następuję całkowity powrót do szkoły. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w budynku szkoły z zachowaniem zasad bezpiecznego pobytu.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku 10 stycznia następuję całkowity powrót do szkoły. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w budynku szkoły z zachowaniem zasad bezpiecznego pobytu, w szczególności:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy uczeń ani żaden z jego domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego umieszczonego w holu.

3. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4. Podczas pobytu w szkole, w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia) uczniowie, rodzice i opiekunowie przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos.

5. Podczas zajęć dydaktycznych uczniów i nauczycieli nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Po każdych zajęciach obowiązuje wietrzenie klasy.

5. Uczniowie przychodzą do szkoły tylko na swoje zajęcia i bezpośrednio po nich wychodzą ze szkoły.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły oraz na indywidualne zajęcia swojego dziecka, po uprzednim ustaleniu z nauczycielem prowadzącym, zachowując zasady:

a)  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)  obowiązkowo stosować środki ochronne: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk.

7. W przypadku uczniów zdrowych, bez objawów chorobowych, na których nałożona została kwarantanna przez SANEPID, możliwe jest uczestniczenie przez nich w zajęciach poprzez platformę Microsoft Teams lub za pomocą innych komunikatorów (uzgodnione wspólnie przez nauczyciela i rodziców) w godzinach ustalonych w tygodniowym planie zajęć.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad aby pobyt w szkole był dla wszystkich bezpieczny.

Uwaga! Zajęcia z p. K. Irzykowską są odwołane do 13 stycznia 2022r.