Szanowni Uczniowie i Rodzice, od 4 maja 2021 r. następuje częściowy powrót do szkoły. Dla osób, które złożyły wnioski o naukę stacjonarną zajęcia będą odbywać się w szkole z zachowaniem zasad bezpiecznego pobytu, pozostali uczniowie łączą się zdalnie poprzez Microsoft Teams.

Plany zajęć grupowych nie ulegają zmianie, plan zajęć indywidualnych należy ustalić z nauczycielem instrumentu.

Wniosek rodzica o naukę stacjonarną  [pobierz]

Zarządzenie Dyrektora Szkoły [pobierz]

Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 19/2020/2021                                

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW
W PSM I st. im. F. Chopina w Krośnie Odrzańskim
od 4 maja 2021 r.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020.poz.910 z poźn. zm.),

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2020 poz.1845 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1842z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1604);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020. poz.493 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 824)

 • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 4 maja 2021r.

Procedura ma na celu:

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć dydaktycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Krośnie Odrzańskim

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :

wszyscy pracownicy, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do placówki.

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy
 4. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. W budynku wydzielone jest pomieszczenie (sala nr 8) dla osoby, wymagającej izolacji
  z powodu wystąpienia objawów chorobowych. Sala zaopatrzona jest w środki dezynfekcji i środki ochrony osobistej.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły oraz na indywidualne zajęcia swojego dziecka, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły tylko na swoje zajęcia i bezpośrednio po nich wychodzą ze szkoły.
 8. Do odwołania nie będzie możliwości korzystania z Sali dla Rodziców.
 9. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.
 10. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
  w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników.
 12. Należy wietrzyć sale po każdej lekcji (min co 45 min) a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Instrumenty i akcesoria wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdorazowym użyciu.
 14. W przypadku, gdyby kwarantanna została nałożona wobec nauczyciela instrumentalisty zajęcia indywidualne odbywać się będą na platformie Microsoft Teams lub poprzez komunikatory Skype, Whatsaap, Messenger (uzgodnione wspólnie przez nauczyciela i rodziców) w godzinach ustalonych
  w tygodniowym planie zajęć.

W przypadku, gdyby kwarantanna została nałożona wobec nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych, zajęcia odbywać się będą na platformie Microsoft Teams wg stałego planu zajęć

W przypadku, gdyby kwarantanna została nałożona na ucznia szkoły lub członków jego rodziny, uczeń ma obowiązek skontaktować się telefonicznie lub mailowo z nauczycielami wszystkich przedmiotów
i postępować zgodnie z ich wskazówkami (nauka odbywać się będzie zdalnie na platformie Microsoft Teams).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłoni, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Należy na bieżąco dezynfekować powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, wyłączniki elektryczne, uchwyty, klucze itp.).
 5. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Na wypadek zakażenia koronawirusem COVID 19 lub podejrzeniem zachorowania pracownik nie może przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie z powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim, tel. 601 273 908 w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wejście do szkoły dla innych osób, sporządza listę osób, którymi osoba miała kontakt i powiadamia Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną celem wykonania dalszych poleceń.
 6. Obszar, w którym przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych oraz wietrzenia pomieszczeń.